Årsrapporter

Sammanfattning Årsrapport 2022

  • Under 2022 registrerade 3371 nybesök i BORIS, en ökning från föregående år.
  • Under många år har åldern vid start av behandling sjunkit, men denna positiva trend är nu bruten. Alla barn vägs och mäts både på barnavårdscentralerna och i skolan vid 6–7 års ålder, men trots detta kommer barnen inte till behandling förrän i genomsnitt strax före 10 års ålder.

  • Av de barn och ungdomar som behandlas uppnår 40% en viktnedgång inom tre års behandling vilket medför minskad risk för obesitasrelaterad sjuklighet.
  • Andel barn som har ett registrerat mätvärde för blodtryck vid nybesök 2022 var 54%. För både fasteglukos och HbA1c var motsvarande siffror 32% (barn 9 år eller äldre).

  • Under 2022 tog en av fyra barnkliniker i Sverige inte emot barn med obesitas och flera är mycket restriktiva och erbjuder en sjukdomskontroll av obesitas och dess samsjuklighet men ingen behandling.

  • Behandlingsresultaten sjönk under covidepidemin vilket inte är förvånande eftersom vård av kroniska sjukdomar generellt fick nedprioriteras. Sammanfattningsvis så har tyvärr inte någon generell förbättring noterats efter epidemins slut även om en stor förbättring noterats inom några regioner. Med det nya nationella vårdprogrammet som ställer tydligare krav på vårdgivarna och på beslutsfattare som fördelar medel till vården i kombination de förbättrade behandlingsmetoderna bör en gynnsam utveckling framöver kunna observeras.

2010

2007