BORIS, det nationella kvalitetsregistret för barnobesitas, har initierats av professor Claude Marcus vid Rikscentrum Barnfetma, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. BORIS startades upp under 2005 och en allmän inbjudan till alla landets barnkliniker gick ut i slutet av 2006. Under 2008 har täckningsgraden ökat kraftigt, både sett till deltagande kliniker och antal patienter. Registret stöds ekonomiskt av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Registrering i BORIS avser sjukvårdande behandling, dvs. behandling på barnläkarmottagningar eller barnklinik. P.g.a barnsjukvårdens dåliga beredskap att ta hand om dessa barn, sköts fortfarande en del fetmabehandling inom skolhälsovården. Detta är dock inte skolhälsovårdens uppdrag. Skolhälsovården har framfört intresse av att deltaga i BORIS och detta kan bli aktuellt i framtiden bland annat för att synliggöra vad skolhälsovården gör i detta sammanhang helt utanför sitt uppdrag.

Det grundläggande syftet med registret är att långsiktigt följa behandling av barnfetma i landet. Vilka behandlingsformer erbjuds och hur är resultaten? Sker en kvalitetshöjning i takt med att kompetensen och utbildningsnivån höjs? Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kvalitetssäkras vården lokalt gentemot hur det ser ut i Sverige totalt. Ett annat syfte är att öka kunskapen om vilka behandlingsformer som är bra och vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar. Samtidigt är en målsättning med registret att det också ska tillhandahålla enkla arbetsinstrument både för den som drar igång ett behandlingsprojekt, men också för den kliniska verksamheten.

Syftet med denna webbplats är att tillhandahålla samlad information om BORIS-registret, i första hand för deltagande kliniker och sjukhus, i andra hand till allmänheten.

 

Hej
Inkluderade och avslutade patienter i registret
Antal patienter

Avslutade/avregistrerade
0
0