Öppen data

BORIS registret redovisar öppen data inom täckningsgrad, samt viktiga process- och resultatmått. Data är hämtad från BORIS Årsrapport 2022 och data fram till 2022-12-31.

Antalet nyregistreringar per år har ökat relativt konstant, undantaget under covid-19 pandemin. Trots utbyggnad av barnobesitasvården så är behovet av behandling inte tillfredsställt. Endast 15–50% av vårdbehovet täcks idag baserat på att mellan 5000–15 000 nya patienter per år är i behov av behandling. Det finns dock en eftersläpning i registreringen. Omkring 20% av registreringarna av patienterna kommer in under nästkommande år.

Diagram 1a

Nybesök barn (3-20 år) per kalenderår.

Diagram 1b
Antal barn som påbörjar obesitasbehandling per 10 000 barn i åldern 3–20 år i respektive region under 2022. Streckad linje visar medel för riket.

Nybesök per 10 000 barn

Diagram 1c
Antal barn i aktiv obesitasbehandling, med registrerat besök under år 2022 per 10 000 barn i respektive region. Streckad linje visar medel för riket.

Pågående behandling per 10 000 barn

Ålder vid behandlingsstart är en viktig parameter eftersom möjligheterna att förhindra utvecklande av co-morbiditet är beroende av en tidig normalisering av vikten. Fram till 2018 sjönk åldern vid nybesök men därefter har den legat stabilt. Pojkar kommer senare till behandling än flickor. Skillnaderna mellan könen har minskat något och är nu knappt ett år. Orsaken till detta är oklar, däremot kom något fler pojkar (54%) än flickor till behandling 2022.

Diagram 2

Ålder vid nybesök

Vi presenterar behandlingsresultaten genom förändring av BMI SDS, samt andel patienter som når en BMI SDS sänkning om 0,25 enheter eller mer.
BMI SDS är standardavvikelsen av ett BMI. Ett BMI SDS-värde på noll innebär att individen ligger på referenspopulationens medelvärde. BMI ökar med ålder och längd och BMI SDS är därför ett bättre sätt att jämföra viktutveckling hos växande individer över tid. Från 2016 beräknas BMI SDS i BORIS med en internationell referens enligt International Obesity Task Force (IOTF). BMI SDS 2,3 respektive 2,9 är de ungefärliga gränserna för obesitas grad 1 respektive grad 2. Det långsiktiga målet med obesitasbehandling, enligt vårdprogrammet, är att barnet ska gå i remission, dvs. att vikten långsiktigt ligger under obesitasgränsen och det är dit vi strävar med behandlingen.

Diagram 3a  
Förändring i grad av obesitas per vårdnivå (ålder 3–20 år, nybesök 2018–2019). Data över tid analyseras med hjälp av en s.k. mixed model. En mixed model försöker att förutsäga viktutvecklingen för en enskild individ istället för att göra jämförelser på gruppnivå. Vi bör dock komma ihåg att modeller, till skillnad från deskriptiv analys, alltid bygger på antaganden. Modeller kan därmed endast ge oss en förenklad bild av verkligheten.

Förändring i grad av obesitas

Diagram 3b
Förändring i grad av obesitas uppdelat på ålder och kön. Data över tid analyseras med hjälp av en s.k. mixed model. En mixed model försöker att förutsäga viktutvecklingen för en enskild individ istället för att göra jämförelser på gruppnivå. Vi bör dock komma ihåg att modeller, till skillnad från deskriptiv analys, alltid bygger på antaganden. Modeller kan därmed endast ge oss en förenklad bild av verkligheten

Förändring i grad av obesitas per åldersgrupp 

Diagram 3c
Resultaten för denna ”Vården i siffror” indikator är baserade på all BORIS-data under perioden 2010–2022, per region. Data visar hur mycket de barn som får behandling minskar sin grad av obesitas under ett år. Bara regioner med minst 25 fall vid någon period redovisas.

Andel barn som påbörjat sin behandling före 12 års ålder som efter ett års behandling minskat sitt BMI SDS med ≥ 0,25 enheter

Diagram 3d
Resultaten för denna ”Vården i siffror” indikator är baserade på all BORIS-data under perioden 2010-2022, per region. Data visar hur mycket de barn som får behandling minskar sin grad av obesitas under ett år. Bara regioner med minst 25 fall vid någon period redovisas.

Andel barn som påbörjat sin behandling efter 12 års ålder som efter ett års behandling minskat sitt BMI SDS med ≥ 0,25 enheter

Av alla patienter som hade ett nybesök 2021, hade 34% inte ett registrerat återbesök 2022. Av dem som inte kom tillbaka föreligger inga skillnader avseende kön, men den största gruppen utan registrerad uppföljning åldersmässigt är tonåringar där 41% inte har något återbesök registrerat.

Diagram 5

Patienter med och utan uppföljningsbesök

Antal och andel barn (3–20 år) som har ett registrerat blodtryck fördelat på år för nybesök.

Diagram 6a

Andel barn med registrerat mätvärde för blodtryck

Diagram 6b 
Andel barn (3–20 år) med förhöjt systoliskt och diastoliskt blodtryck vid något tillfälle per kön.  Referens: National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in C, Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics. 2004.

Andel barn med förhöjt systoliskt eller diastoliskt blodtryck

Antal och andel barn ≥9 år som har ett registrerat fasteglukos vid nybesök respektive år.

Diagram 7a

Andel barn med registrerat mätvärde för fasteglukos i ålder ≥ 9 år

Diagram 7b 
Antal och andel barn med förhöjt fasteglukos vid nybesök (2018–2022) per kön. Redovisningen avser andelen barn med förhöjda värden i enlighet med WHO (6,1 mmol/L). Referens: Alberti KG et al. Metabolic syndrome–a new world-wide definition. A Consensus Statement from the International Diabetes Federation. Diabet Med 2006.

Andel barn med förhöjt fasteglukos