Länkar

Svensk Barnfetmaförening http://barnfetma.barnlakarforeningen.se/
Svensk barnfetmaförening utgör en sammanslutning av barnläkare och andra yrkesgrupper som i sitt arbete har intresse och engagemang för frågor som rör barnfetma. Föreningen har som målsättning att fungera som ett nätverk kring alla typer av problemställningar som kan vara av betydelse för barn med fetma innefattande bland annat behandling, prevention, följdsjukdomar och sociala effekter samt sjukdomar som ökar risken att fetma utvecklas. Föreningens syfte är att vara ett stödjande professionellt nätverk och att främja den kliniska, sociala och vetenskapliga utvecklingen inom området barnfetma.  

SWEDIABKIDS – Barndiabetesregistret https://swediabkids.ndr.nu/
Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomar med diabetes (SWEDIABKIDS) är en fortsättning på det kvalitetsarbete inom barndiabetes som startades i början av 1990-talet av Sektionen för endokrinologi och diabetes inom Svenska Barnläkarföreningen. SWEDIABKIDS beskriver barndiabetesvården ur olika kvalitetsaspekter och belyser bl. a. hur väl vårdprogrammet för barndiabetes följs. Registret beskriver diabetesvårdens resultat i hela landet samt på lokal nivå utifrån olika kvalitetsindikatorer.

SFO – Svensk förening för obesitasforskning http://www.obesitasforskning.se/page12.html
SFOs styrelse arbetar ideellt för att stötta svensk fetmaforskning. De ordnar möten vid Riksstämman varje år och är också medansvariga för utbildningar för att informera om fetmaforskning och behandling. 

NDR – Nationella Diabetesregistret https://www.ndr.nu/#/
NDR skapades 1996 av Svensk Förening för Diabetologi som ett svar på S:t Vincentdeklarationen, vars syfte var att påverka Europas länder att minska sjuklighet till följd av diabetes. NDR utformades för att möjliggöra jämförelser mellan de kliniska resultaten på alla enheter där diabetespatienter vårdas och nationella genomsnitt för ett flertal kliniska variabler. Idag tillhandahåller NDR online-verktyg för jämförelse över tid och gentemot andra landsting och vårdenheter. Dessa verktyg är tänkta att kunna användas i det lokala förbättringsarbetet.

ECOG – European Childhood Obesity group http://www.ecog-obesity.eu/
ECOG is a pan-European group of professionals dealing with childhood obesity and overweight. ECOG brings together experts from across the board including: paediatricians, psychologists, nutritionists, geneticists, physical activity experts, economists and many more. The group was founded in 1991 and its mission is to help the European community at large to understand fully the health, social, psychological and economic impacts of childhood obesity, and work together to take this growing problem off the menu in Europe.
Obesity e-BOOK utgiven av ECOG http://ebook.ecog-obesity.eu/

EASO – European Association for the Study of Obesity https://easo.org/
EASOs mission is to reduce the burden of unhealthy weight. Established in 1986, EASO is a federation of professional membership associations from 32 European countries. It is the voice of the European obesity community, representing scientists, health care practitioners, physicians, public health experts and patients. EASO is in official relations with the World Health Organisation (WHO) Regional Office for Europe and is a founding member of the EU Platform on Diet, Physical Activity and Health.

ESPE – European Society for Paediatric Endocrinology https://www.eurospe.org/
ESPE is a truly international organisation aiming to improve the clinical care of children and adolescents with endocrine conditions, including diabetes, through research and education.