2014

Årsrapport 2014

Sammanfattning

Registret fortsätter att växa. I takt med detta ökar också möjligheterna att presentera resultat som kan användas för vårdförbättring. Mer än 80 % av alla barnkliniker som behandlar barnfetma deltar i BORIS och allt fler barnmottagningar. Fler barnkliniker behandlar också fetma idag. Trenden mot allt bättre behandlingsresultat har i år brutits orsaken till detta är oklar och behöver utredas närmare. En tänkbar förklaring kan vara då fler patienter remitteras till fetmabehandling så ökar andelen patienter som inte är motiverade att deltaga vilket kan påverka resultatet. Totalt i BORIS har mer än 40 % av barnen och ungdomarna som behandlas en viktnedgång efter tre års behandling som medför en minskad risk för fetmarelaterad sjuklighet. Bland barn 6-13 år vid behandlingsstart så har var femte efter tre år inte längre sjukdomen fetma.

Det är dock fortfarande bara en bråkdel av alla barn med fetma i landet som får behandling inom sjukvården vilket är allvarligt. Andelen barnkliniker som behandlar barnfetma stiger och idag behandlar 80% av barnklinikerna fetma. Det är dock anmärkningsvärt att det fortfarande finns områden i Sverige där man inte i vården tar hand om barn med fetma. Sju barnkliniker av 35 tar inte emot barn med fetma och ytterligare några kliniker är mycket restriktiva. Vi förutsätter att de positiva behandlingsresultat som BORIS visar upp kommer att användas som beslutsunderlag för att bygga ut vården av barn med fetma.

Att yngre barn har bättre behandlingsresultat än äldre är välkänt och det är därför angeläget att behandla barn tidigt. Alla barn vägs och mäts i skolan vid 6-7 års ålder men trots detta kommer man inte till behandling förrän betydligt senare. Barn kommer till behandling i genomsnitt vid 10 års ålder 2014 och trenden nedåt har avstannat.

Pojkar har betydligt bättre resultat än flickor oavsett ålder. Orsakerna är oklara och detta behöver utredas mer i detalj.

Många barn med fetma har förhöjt blodtryck och förhöjt fasteblodsocker. Ännu så länge kan vi inte i registret se hur och om dessa barn tas om hand i vården. Här behöver vi få in mer information för att kunna bedöma om en intensifierad behandling medför en förbättring.

Vi kan se att andelen barn med förhöjda blodtryck sjunker under behandlingen vilket är mycket bra. Det mycket positivt att vi har en direkt indikation i registret att behandlingen generellt minskar fetmarelaterade följdsjukdomar!

Fler använder registret för beslut i vården och för att följa upp sina egna resultat. Det är ju ett av registrets huvudsyften och således mycket glädjande. Styrgruppen för registret tackar för ett gott samarbete och önskar er alla en god läsning av en spännande och välmatad årsrapport där i år också modernare statistiska analyser används för att bättre illustrera förändringar över tid.